Başvuru EsaslarıBAŞVURU ESASLARI

HAYVAN TALEP ve TEMİNİ

   Üniversitemiz Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi 2003 yılında faaliyete geçmiş olup; 11/05/2012 tarihinde T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yasal değişiklikleri esas alınarak çalışma izni alınmıştır. Birimimizde Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından onaylanmış projeler için Sıçan (S.D./ W.A),Fare (Balb/c),Kobay ve Tavşan(New Zeland) talebe uygun olarak üretimi yapılmaktadır.

   

BİRİM İÇİ HAYVAN TEMİNİ

         -Birimimizde Trakya Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan onayı alınmış projeler için hayvan temin edilebildiği gibi diğer tür ve soylar için barınma koşulları sağlanmaktadır.

           a)Araştırmacıların projeye başlamadan 3 ay öncesinden birime randevu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

           b)Hayvan Başvuru Formu,Ücret Formu ,Taahütname ve Hayvan Teslim Formlarını birimden veya web sayfamızdan temin ederek eksiksiz olarak doldurup imzaladıktan sonra birimimize elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

           c)Teslim edilen formlar birim yönetimi tarafından değerlendirilerek istenilen özellikteki deney hayvanları mevcutsa hemen,değilse üretim aşamasından sonra tahmini tarihte teslim edilecektir

          Ayrıca; Deney hayvanlarının  ücreti T.Ü. Döner Sermaye Saymanlığı veznesine  yatırıldıktan  sonra ödendi belgesinin bir nüshası birime teslim edilmelidir.

         Deney hayvanı Başvuru  formunda belirtilen çalışma takvimine göre üretilip yetiştirilen hayvanların sorumlu araştırıcı tarafından 2 ay süre ile deneye alınmaması durumunda, söz konusu hayvanlar diğer araştırıcılara tahsis edilecektir.

          

BİRİME DIŞARIDAN HAYVAN TEMİNİ

                 Birimimizde  proje içeriğine uygun yeterli sayıda veya türde deney hayvanı bulunmaması halinde, yasal üretici kurumlardan araştırıcı tarafından deney hayvanı temin edilebilir.

            -Trakya Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan onayı alınmış projeler için hayvan temini;

              a)Geldikleri laboratuvarların çalışma izin belgesinin örneği;

             b) Hayvan Başvuru Formu ve Taahütname  birimden veya web sayfamızdan temin ederek eksiksiz olarak doldurulup imzalandıktan sonra birimimize elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

c)Birime gelen hayvanların sağlık muayeneleri yapılarak birim Vet.Hek. tarafından uygun görüldüğü takdirde birime kabul edilecek ve en az bir hafta karantina süresi tamamlandıktan  sonra hayvanlar proje  için araştırmacılara teslim edilecektir.

              Ayrıca; Karantina süresince değişiklik gösterecek kritik denekler ve soylar için  transfer öncesi birimle görüşülmesi gerekmektedir.                                        

BİRİMDEN DIŞARIYA HAYVAN TEMİNİ

a)Araştırmanın yapılacağı Deney Hayvanları Laboratuvarları’nın  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan onay alınmış belgelerinin birer örneği,

b)Çalışma yapılacak Laboratuvarların Çalışma İzin Belgesi’nin bir örneği;

 

             Ayrıca; Hayvanların Taşınması “Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğinin  ( Talimatname ve Klavuzu)  6 ıncı maddesi ve “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği” çerçevesinde yapılmalıdır.

BİRİMİMİZDE  UYULMASI GEREKEN ÇALIŞMA KURALLARI

  1.  Dışarıdan Deney Hayvanları Birimine girişte GALOŞ giyilmesi zorunludur.
  2.  Hayvan Ünitesi ve Laboratuvara özel cerrahi elbiseleri,  laboratuvar önlüğü, ya da tek kullanımlık önlükler giyildikten sonra girilmelidir.
  3. Araştırmacı çalışma yaptığı bölümü her defasında temiz ve düzenli bırakarak terk etmelidir.
  4. Araştırmacı Birime giriş ve çıkış saatlerini, proje takip defterine yazarak imzalamak zorundadır.
  5. Araştırma süresince kullanılan her türlü alet ve cihazın bakım ve temizliği her defasında araştırmacı tarafından yapılır.
  6. Araştırmada kullanılacak sarf malzemeler araştırmacı tarafından temin edilir.
  7. Araştırmacı hayvanlarla çalışma tarihini (Başlama-Bitirme) başvuru esnasında belirtmelidir. Yapılacak bir değişiklik hakkında ki son kararı Deney Hayvanları Birimi belirler.
  1. Birimimizde mesai ve  mesai saatleri dışında yapılan çalışmalarda oluşabilecek acil

durumlara  kontrollü şekilde müdahale edilmesini sağlamak amacıyla;

  1. Web sayfamızda  bulunan “Trakya Üniversitesi Acil Eylem Planı”na da uyulması gerekmektedir. 

 Ayrıca; Birim Nöbetçi Personeli’ne  veya T.Ü.Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi İdare Amirliği’ne  aşağıda verilen telefon numaralarından  ulaşılabilir. 0(284) 235 76 41-3032  - 0(530) 011 29 56  Bu içerik 28.03.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 229 kez okundu.